Skip to main content

Nobleo Bouw & Infra investeert met nieuwe verkeersafdeling in aanpak mobiliteitsuitdagingen

By 22 juli 2019juli 23rd, 2019Nieuws

De komende jaren worden er miljarden geïnvesteerd in de Nederlandse verkeersinfrastructuur en toekomstige mobiliteitsuitdagingen. Veel bestaande wegen worden verbreed of aangepast om ze beter te kunnen benutten en er worden honderden kilometers aan nieuwe rijstroken aangelegd. Tegelijkertijd zijn er initiatieven om te anticiperen op (gedeeltelijke) zelfrijdende voertuigen, toepassingen van nieuwe verkeerstechnologieën en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Om te kunnen anticiperen op de veranderingen die dit teweeg zal brengen binnen de Nederlandse infrastructuur, heeft Nobleo Bouw & Infra een nieuwe afdeling verkeer opgezet. Kartrekker Teun Smeijers licht deze uitbreiding van de dienstverlening toe.

Eerder in projecten waarde toevoegen en integraliteit borgen

Als gevolg van de toenemende vergrijzing en verstedelijking is de mobiliteitsbehoefte van mensen aan het veranderen. Zoals auto’s meer gebruiken op basis van deelconcepten, dan zelf bezitten. Verder krijgen we te maken met zelfrijdende voertuigen, nieuwe mobiliteitsvormen (drones en hyperloop) en slimmere technologie, die de infrastructuur en verkeersveiligheid beïnvloeden. Deze combinatie van trends op het gebied van mobiliteit en praktijkervaringen in projecten zijn voor Nobleo Bouw & Infra de aanleiding geweest om een nieuwe afdeling verkeer op te zetten. “Wij werken al jarenlang met ontwerpteams mee aan grote infrastructurele projecten, waaronder de A9 omlegging bij Badhoevedorp, SAAOne (A1-A6), N23 Westfrisiaweg en Ring Zuid in Groningen”, vertelt Smeijers. “Daarbij voegen wij tot nu toe pas in de ontwerpfase -na gunning van een project- waarde toe met onze gecombineerde kennis en ervaring op het gebied van constructief- en wegontwerp. Op de (middel)grote infrastructurele projecten komt het regelmatig voor dat er aanzienlijke ontwerpwijzigingen op het Tracébesluit ontwerp tot stand komen met alle gevolgen voor de opdrachtgever en opdrachtnemer van dien. Dit ontstaat vooral doordat er in de planfase onvoldoende kennis is op het gebied van wegontwerp, mobiliteit en verkeerskundig ontwerp en het integraal aanvliegen hiervan. Met de uitbreidingen van onze dienstverlening via de nieuwe afdeling verkeer willen en kunnen wij eerder meerwaarde toevoegen aan projecten.”

Ontwerpinvloeden op mobiliteit, verkeersveiligheid en -systemen

De besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten duurt soms tientallen jaren. Daardoor hebben ontwerpkeuzes die al tijdens de planfase worden gemaakt vergaande invloed op de uiteindelijke mobiliteit, verkeersveiligheid en benodigde technische systemen. Er zijn in de toekomst steeds slimmere verkeerssystemen nodig om het weggebruik en de verkeersveiligheid te optimaliseren. “Om onze opdrachtgevers eerder inzicht te geven in de consequenties van ontwerpkeuzes en te helpen bij hun besluitvorming daarover, investeren wij in de ambities en ontwikkeling van onze wegontwerpers en het aannemen van verkeerskundigen,” licht Jeroen Kon toe, mede oprichter en eigenaar van Nobleo Bouw & Infra. “Een voorbeeld van die persoonlijke ontwikkeling is de behaalde certificering voor het uitvoeren van onafhankelijke verkeersveiligheidsaudits, door een wegontwerper. Veel van onze mensen zijn zogenaamde T-shaped engineers, die diepgaande kennis en ervaring in hun specialisatie combineren met kennis van complementaire disciplines en sociale vaardigheden voor het communiceren in projecten”.

Verkeersmanagement

Nobleo’s nieuwe afdeling verkeer richt zich top-down op een integrale aanpak van advisering, ontwerp en engineering, voor verkeersinfrastructuren en -systemen. Met als doel de doorstroming en veiligheid te verbeteren en de milieubelasting te verminderen, voor rijkswegen, provinciale en stedelijke wegen. “Onze verkeerskundigen kunnen de daarvoor benodigde capaciteitsanalyses en –berekeningen uitvoeren, verkeersmaatregel-, verkeersafwikkeling- en BLVC-plannen opstellen en bijbehorende ontwerpen uitwerken”, vervolgt Smeijers. “Maar ook adviseren over verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen en assisteren bij de vergunningsaanvragen (verkeersvergunningen en -besluiten). Deze dienstverlening op het gebied van verkeersmanagement is een logisch uitbouw van de ervaring die op veel projecten is opgedaan bij het samenwerken met de verkeersmanagers van opdrachtgevers- en nemers binnen het faseringsontwerp. Daarbij komen ook de vaardigheden op het gebied van 3D-ontwerpen en visualisaties goed van pas.”

Dynamische verkeerssystemen

Een steeds belangrijker onderdeel van infrastructuurprojecten zijn alle benodigde technische systemen voor het begeleiden, monitoren en ook bijsturen van de toenemende verkeersstromen. Die zogenaamde dynamische verkeersmanagementsystemen (DVM) worden nog steeds volop ingezet op en rondom de weg. Echter is er ook de opkomst van dergelijke systemen via onze smartphones en in onze auto’s. “Met de nieuwe dienstverlening i.c.m. met de aanwezige kennis binnen het constructief- en wegontwerp, creëren we een intern kennisveld dat integraal kan inspelen op de aanstaande wijzigingen in het wegbeeld voor de weggebruiker en de aansturing en regulering van het verkeer”, zegt Smeijers.

Onze civieltechnische ingenieurs zien die nieuwe technische ontwikkelingen als een kans om zichzelf verder te ontwikkelen en de komende jaren waarde te kunnen blijven toevoegen voor opdrachtgevers.