Markermeerdijken

Het project Markermeerdijken is een dijkversterkingsproject. Er wordt 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterkt, vanwege de afkeuring van het bestaande dijktraject. Nobleo Bouw & Infra heeft voor module 4 en module 15 een complex 3D model van de dijkversterking gebouwd.

Opdrachtgever
Project: Alliantie Markermeerdijken

Het project
Het project Markermeerdijken is een dijkversterkingsproject. Het project bestaat uit 15 modules en behelst 33 km dijkversterking. De dijkversterking loopt van Hoorn tot Durgerdam langs het Markermeer. Het bestaande dijktraject is afgekeurd, dit betekent dat de dijk niet stabiel genoeg meer is om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water.
De nieuwe dijk wordt zowel binnenwaarts als buitenwaarts uitgebouwd. De verschuivingen variëren van enkele centimeters tot circa 20 meter. Naast de versterking van het dijklichaam worden verschillende landschappelijke inpassingen gerealiseerd. In Hoorn wordt een nieuw stadsstrand gerealiseerd, het fiets- en voetpad (op de kruin) wordt vernieuwd en er worden nieuwe dijktrappen en ringslangverblijven aangebracht.

Dit heeft Nobleo gedaan
Voor dit project hebben collega’s Erik Vreeling en Christian Vermeulen gewerkt aan de dijkversterking nabij De Kogen en langs de Uitdammerdijk. Voor beide modules is een complex 3D model gebouwd van de dijk met de parallel lopende Erftoegangsweg en bijbehorende dijkopgangen. Het uitgewerkte 3D model is voorzien van alle grondlagen waaruit de dijk en wegverharding is opgebouwd, als input voor de machinemodellen en oplevertekeningen.
Als gevolg van de dijkversterking is het watersysteem aangepast en voorzien van nieuwe duikers, watergangen en greppels met aansluiting op het bestaande watersysteem. In samenwerking met de landschapsarchitect is de dijk voorzien van landschappelijke elementen, zoals dijktrappen en ringslangverblijven. In samenspraak met de perceeleigenaren zijn de bestaande percelen aangesloten op de Erftoegangsweg.

Projectfase: uitvoeringsontwerp
Periode: maart 2021 t/m november 2022

Neem contact op

Het uitgewerkte 3D model is voorzien van alle grondlagen waaruit de dijk en wegverharding is opgebouwd, als input voor de machinemodellen en oplevertekeningen.

Als gevolg van de dijkversterking is het watersysteem aangepast en voorzien van nieuwe duikers, watergangen en greppels met aansluiting op het bestaande watersysteem.